Ansvar vid skada

Vår serviceorganisation bygger på att vi ska kunna åtgärda fel i din lägenhet inom rimlig tid. För skador som är att anse som normalt slitage eller när skadan inte uppstått på grund av ditt vållande så ingår återställandet i din hyra.

Mindre skador

Mindre skador som uppstår under hyrestiden ska anmälas till Kundcenter. Vi försöker naturligtvis att åtgärda skadan så snart vi hinner.  

Om skadan orsakats av oaktsamhet från hyresgästen så får han/hon också betala för återställandet.

I samband med utflyttning görs en besiktning av lägenheten. Här jämförs lägenhetens skick med hur det såg ut när avtalet påbörjades. Skador som inte är att anse som normala förslitningsskador ska betalas av den avflyttande. Detta kan t.ex. vara tapetskador eller trasiga köksluckor.

Stora skador

Vid t.ex. brand eller omfattande vattenskador kan det innebär att du inte kan bo kvar i lägenheten under en viss tid. När lägenheten inte går att använda på avsett sätt så kan du också ha rätt till en viss hyreskompensation.

Om skadan orsakats av hyresgästens oaktsamhet så kan Nyköpingshem komma att kräva hyresgästen på ersättning. I dessa fall är det mycket viktigt att hyresgästen har en hemförsäkring som skyddar detta ansvar.

 

 

 

 

 

Läs mer om ansvar och skador i vår Bostadshandbok

Läs mer om Hemförsäkring